Traditional

食新

龍鍾好在夢中身,剩喜今年又食新。
不用更煩人祝鯁,輪囷瓜瓠是常珍。

Simplified

食新

龙锺好在梦中身,剩喜今年又食新。
不用更烦人祝鲠,轮囷瓜瓠是常珍。

Pronunciation

shí xīn

lóng zhōng hǎo zài mèng zhōng shēn , shèng xǐ jīn nián yòu shí xīn 。
bù yòng gēng fán rén zhù gěng , lún qūn guā hù shì cháng zhēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.