Traditional

食新有感貧居久蔬食至是方稍得肉

壯遊車轍遍天涯,晚得祠官不去家。
優老每慚千載遇,食新又嘆一年加。
出波魚美如通印,下棧羊肥牴臥沙。
捫腹笑歌仍索酒,不嫌鄰舍怪讙嘩。

Simplified

食新有感贫居久蔬食至是方稍得肉

壮游车辙遍天涯,晚得祠官不去家。
优老每惭千载遇,食新又叹一年加。
出波鱼美如通印,下栈羊肥抵卧沙。
扪腹笑歌仍索酒,不嫌邻舍怪讙哗。

Pronunciation

shí xīn yǒu gǎn pín jū jiǔ shū shí zhì shì fāng shāo dé ròu

zhuàng yóu chē zhé biàn tiān yá , wǎn dé cí guān bù qù jiā 。
yōu lǎo měi cán qiān zài yù , shí xīn yòu tàn yī nián jiā 。
chū bō yú měi rú tōng yìn , xià zhàn yáng féi dǐ wò shā 。
mén fù xiào gē réng suǒ jiǔ , bù xián lín shè guài huān huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.