Traditional

食晚

日高得米喚兒舂,苦雨園蔬久闕供。
省事家風君看取,半饑半飽過殘冬。

Simplified

食晚

日高得米唤儿舂,苦雨园蔬久阙供。
省事家风君看取,半饥半饱过残冬。

Pronunciation

shí wǎn

rì gāo dé mǐ huàn ér chōng , kǔ yǔ yuán shū jiǔ què gōng 。
shěng shì jiā fēng jūn kàn qǔ , bàn jī bàn bǎo guò cán dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.