Traditional

食粥

世人個個學長年,不悟長年在目前。
我得宛丘平易法,隻將食粥致神仙。

Simplified

食粥

世人个个学长年,不悟长年在目前。
我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

Pronunciation

shí zhōu

shì rén gè gè xué cháng nián , bù wù cháng nián zài mù qián 。
wǒ dé wǎn qiū píng yì fǎ , zhī jiāng shí zhōu zhì shén xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.