Traditional

食薺

日日思歸飽蕨薇,春來薺美忽忘歸。
傳誇真欲嫌茶苦,自笑何時得瓠肥?

Simplified

食荠

日日思归饱蕨薇,春来荠美忽忘归。
传夸真欲嫌茶苦,自笑何时得瓠肥?

Pronunciation

shí jì

rì rì sī guī bǎo jué wēi , chūn lái jì měi hū wàng guī 。
chuán kuā zhēn yù xián chá kǔ , zì xiào hé shí dé hù féi ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.