Traditional

食薺十韻

舍東種早韭,生計似庾郎;舍西種小果,戲學蠶叢鄉。
惟薺天所賜,青青被陵岡,珍美屏鹽酪,耿介淩雪霜。
采擷無闕日,烹飪有秘方,侯火地爐暖,加糝沙缽香。
尚嫌雜筍蕨,而況汙膏粱。
炊粳及煮餅,得此生輝光。
吾饞實易足,捫腹喜欲狂,一掃萬錢食,終老稽山旁。

Simplified

食荠十韵

舍东种早韭,生计似庾郎;舍西种小果,戏学蚕丛乡。
惟荠天所赐,青青被陵冈,珍美屏盐酪,耿介凌雪霜。
采撷无阙日,烹饪有秘方,侯火地炉暖,加糁沙钵香。
尚嫌杂笋蕨,而况污膏粱。
炊粳及煮饼,得此生辉光。
吾馋实易足,扪腹喜欲狂,一扫万钱食,终老稽山旁。

Pronunciation

shí jì shí yùn

shè dōng zhǒng zǎo jiǔ , shēng jì sì yǔ láng û shè xī zhǒng xiǎo guǒ , xì xué cán cóng xiāng 。
wéi jì tiān suǒ cì , qīng qīng bèi líng gāng , zhēn měi píng yán lào , gěng jiè líng xuě shuāng 。
cǎi xié wú què rì , pēng rèn yǒu mì fāng , hóu huǒ dì lú nuǎn , jiā sǎn shā bō xiāng 。
shàng xián zá sǔn jué , ér kuàng wū gāo liáng 。
chuī jīng jí zhǔ bǐng , dé cǐ shēng huī guāng 。
wú chán shí yì zú , mén fù xǐ yù kuáng , yī sǎo wàn qián shí , zhōng lǎo jī shān páng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.