Traditional

食薺

采采珍蔬不待畦,中原正味壓蒪絲。
挑根擇葉無虛日,直到開花如雪時。

Simplified

食荠

采采珍蔬不待畦,中原正味压蒪丝。
挑根择叶无虚日,直到开花如雪时。

Pronunciation

shí jì

cǎi cǎi zhēn shū bù dài qí , zhōng yuán zhèng wèi yā pò sī 。
tiāo gēn zé yè wú xū rì , zhí dào kāi huā rú xuě shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.