Traditional

食薺

小著鹽醯助滋味,微加姜桂發精神。
風爐歙缽窮家活,妙訣何曾肯授人。

Simplified

食荠

小著盐醯助滋味,微加姜桂发精神。
风炉歙钵穷家活,妙诀何曾肯授人。

Pronunciation

shí jì

xiǎo zhù yán xī zhù zī wèi , wēi jiā jiāng guì fā jīng shén 。
fēng lú xī bō qióng jiā huó , miào jué hé zēng kěn shòu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.