Traditional

食飽

食飽拂枕臥,睡足起閑吟。
淺酌一杯酒,緩彈數弄琴。
既可暢情性,亦足傲光陰。
誰知利名盡,無復長安心。

Simplified

食饱

食饱拂枕卧,睡足起闲吟。
浅酌一杯酒,缓弹数弄琴。
既可畅情性,亦足傲光阴。
谁知利名尽,无复长安心。

Pronunciation

shí bǎo

shí bǎo fú zhěn wò , shuì zú qǐ xián yín 。
qiǎn zhuó yī bēi jiǔ , huǎn dàn shù nòng qín 。
jì kě chàng qíng xìng , yì zú ào guāng yīn 。
shuí zhī lì míng jìn , wú fù cháng ān xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.