Traditional

飯罷忽鄰父來過戲作

旋炊香稻鬻新菇,飯飽逍遙樂有余。
茶味森森留齒頰,香煙郁郁著圖書。
毛皮尚布寧知我,鱗甲深藏莫問渠。
賴有鄰翁差耐久,雨畦頻喚共攜鉏。

Simplified

饭罢忽邻父来过戏作

旋炊香稻鬻新菰,饭饱逍遥乐有余。
茶味森森留齿颊,香烟郁郁著图书。
毛皮尚布宁知我,鳞甲深藏莫问渠。
赖有邻翁差耐久,雨畦频唤共携鉏。

Pronunciation

fàn bà hū lín fù lái guò xì zuò

xuán chuī xiāng dào yù xīn gū , fàn bǎo xiāo yáo lè yǒu yú 。
chá wèi sēn sēn liú chǐ jiá , xiāng yān yù yù zhù tú shū 。
máo pí shàng bù níng zhī wǒ , lín jiǎ shēn cáng mò wèn qú 。
lài yǒu lín wēng chà nài jiǔ , yǔ qí pín huàn gòng xié chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.