Traditional

飯罷戲示鄰曲

今日山翁自治廚,嘉殽不似出貧居。
白鵝炙美加椒後,錦雉羹香下豉初。
箭茁脆甘欺雪菌,蕨芽珍嫩壓春蔬。
平生責望天公淺,捫腹便便已有余。

Simplified

饭罢戏示邻曲

今日山翁自治厨,嘉殽不似出贫居。
白鹅炙美加椒後,锦雉羹香下豉初。
箭茁脆甘欺雪菌,蕨芽珍嫩压春蔬。
平生责望天公浅,扪腹便便已有余。

Pronunciation

fàn bà xì shì lín qū

jīn rì shān wēng zì zhì chú , jiā xiáo bù sì chū pín jū 。
bái é zhì měi jiā jiāo hòu , jǐn zhì gēng xiāng xià chǐ chū 。
jiàn zhuó cuì gān qī xuě jūn , jué yá zhēn nèn yā chūn shū 。
píng shēng zé wàng tiān gōng qiǎn , mén fù biàn biàn yǐ yǒu yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.