Traditional

飯罷碾茶戲書

江風吹雨暗衡門,手碾新茶破睡昏。
小餅戲龍供玉食,今年也到浣花村。

Simplified

饭罢碾茶戏书

江风吹雨暗衡门,手碾新茶破睡昏。
小饼戏龙供玉食,今年也到浣花村。

Pronunciation

fàn bà niǎn chá xì shū

jiāng fēng chuī yǔ àn héng mén , shǒu niǎn xīn chá pò shuì hūn 。
xiǎo bǐng xì lóng gōng yù shí , jīn nián yě dào huàn huā cūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.