Traditional

飯飽晝臥戲作短歌

為農得飯常半菽,出仕固應甘脫粟。
藜羹自美何待糝,況復畏人嘲苜蓿。
今年還東已八十,視聽雖存鬢先禿。
安能賣藥謀助道,但有知分甚養福。
水車轆轆鄰饋魚,社鼓冬冬眾分肉。
可憐老子暫膨脝,午睡窗邊自捫腹。

Simplified

饭饱昼卧戏作短歌

为农得饭常半菽,出仕固应甘脱粟。
藜羹自美何待糁,况复畏人嘲苜蓿。
今年还东已八十,视听虽存鬓先秃。
安能卖药谋助道,但有知分甚养福。
水车辘辘邻馈鱼,社鼓冬冬众分肉。
可怜老子暂膨脝,午睡窗边自扪腹。

Pronunciation

fàn bǎo zhòu wò xì zuò duǎn gē

wéi nóng dé fàn cháng bàn shū , chū shì gù yīng gān tuō sù 。
lí gēng zì měi hé dài sǎn , kuàng fù wèi rén cháo mù xu 。
jīn nián huán dōng yǐ bā shí , shì tīng suī cún bìn xiān tū 。
ān néng mài yào móu zhù dào , dàn yǒu zhī fēn shèn yǎng fú 。
shuǐ chē lù lù lín kuì yú , shè gǔ dōng dōng zhòng fēn ròu 。
kě lián lǎo zǐ zàn péng hēng , wǔ shuì chuāng biān zì mén fù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.