Traditional

飲中八仙歌

知章騎馬似乘船,眼花落井水底眠。
汝陽三鬥始朝天,道逢麹車口流涎,恨不移封向酒泉。
左相日興費萬錢,飲如長鯨吸百川,銜杯樂聖稱世賢。
宗之瀟灑美少年,舉觴白眼望青天,皎如玉樹臨風前。
蘇晉長齋繡佛前,醉中往往愛逃禪。
李白一鬥詩百篇,長安市上酒家眠。
天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。
張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。
焦遂五鬥方卓然,高談雄辨驚四筵。

Simplified

饮中八仙歌

知章骑马似乘船,眼花落井水底眠。
汝阳三斗始朝天,道逢麹车口流涎,恨不移封向酒泉。
左相日兴费万钱,饮如长鲸吸百川,衔杯乐圣称世贤。
宗之潇洒美少年,举觞白眼望青天,皎如玉树临风前。
苏晋长斋绣佛前,醉中往往爱逃禅。
李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。
天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。
张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。
焦遂五斗方卓然,高谈雄辨惊四筵。

Pronounciation

yǐn zhōng bā xiān gē

zhī zhāng qí mǎ sì chéng chuán , yǎn huā luò jǐng shuǐ dǐ mián 。
rǔ yáng sān dǒu shǐ zhāo tiān , dào féng qū chē kǒu liú xián , hèn bù yí fēng xiàng jiǔ quán 。
zuǒ xiāng rì xīng fèi wàn qián , yǐn rú cháng jīng xī bǎi chuān , xián bēi lè shèng chēng shì xián 。
zōng zhī xiāo sǎ měi shǎo nián , jǔ shāng bái yǎn wàng qīng tiān , jiǎo rú yù shù lín fēng qián 。
sū jìn cháng zhāi xiù fó qián , zuì zhōng wǎng wǎng ài táo chán 。
lǐ bái yī dǒu shī bǎi piān , cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 。
tiān zǐ hū lái bù shàng chuán , zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 。
zhāng xù sān bēi cǎo shèng chuán , tuō mào lù dǐng wáng gōng qián , huī háo luò zhǐ rú yún yān 。
jiāo suì wǔ dǒu fāng zhuó rán , gāo tán xióng biàn jīng sì yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.