Traditional

飲伯山家因留宿

小醉悠然不作酲,斷雲飛盡卻成晴。
月生檐外見簾影,風下城頭聞角聲。
岸幘莎庭便發冷,酌泉桐井覺魂清。
雞號忽報明星上,夢破虛皇白玉京。

Simplified

饮伯山家因留宿

小醉悠然不作酲,断云飞尽却成晴。
月生檐外见帘影,风下城头闻角声。
岸帻莎庭便发冷,酌泉桐井觉魂清。
鸡号忽报明星上,梦破虚皇白玉京。

Pronunciation

yǐn bó shān jiā yīn liú sù

xiǎo zuì yōu rán bù zuò chéng , duàn yún fēi jìn què chéng qíng 。
yuè shēng yán wài jiàn lián yǐng , fēng xià chéng tóu wén jiǎo shēng 。
àn zé suō tíng biàn fā lěng , zhuó quán tóng jǐng jué hún qīng 。
jī hào hū bào míng xīng shàng , mèng pò xū huáng bái yù jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.