Traditional

飲後夜醒

黃昏飲散歸來臥,夜半人扶強起行。
枕上酒容和睡醒,樓前海月伴潮生。
將歸粱燕還重宿,欲滅窗燈卻復明。
直至曉來猶妄想,耳中如有管弦聲。

Simplified

饮后夜醒

黄昏饮散归来卧,夜半人扶强起行。
枕上酒容和睡醒,楼前海月伴潮生。
将归粱燕还重宿,欲灭窗灯却复明。
直至晓来犹妄想,耳中如有管弦声。

Pronounciation

yǐn hòu yè xǐng

huáng hūn yǐn sàn guī lái wò , yè bàn rén fú qiáng qǐ xíng 。
zhěn shàng jiǔ róng hé shuì xǐng , lóu qián hǎi yuè bàn cháo shēng 。
jiāng guī liáng yàn huán zhòng sù , yù miè chuāng dēng què fù míng 。
zhí zhì xiǎo lái yóu wàng xiǎng , ěr zhōng rú yǒu guǎn xián shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.