Traditional

飲後戲示弟子

吾為爾先生,爾為吾弟子。
孔門有遺訓,復坐吾告爾。
先生饌酒食,弟子服勞止。
孝敬不在他,在茲而已矣。
欲我少憂愁,欲我多歡喜。
無如醞好酒,酒須多且旨。
旨即賓可留,多即罍不恥。
吾更有一言,爾宜聽入耳。
人老多憂貧,人病多憂死。
我今雖老病,所憂不在此。
憂在半酣時,樽空座客起。

Simplified

饮后戏示弟子

吾为尔先生,尔为吾弟子。
孔门有遗训,复坐吾告尔。
先生馔酒食,弟子服劳止。
孝敬不在他,在兹而已矣。
欲我少忧愁,欲我多欢喜。
无如酝好酒,酒须多且旨。
旨即宾可留,多即罍不耻。
吾更有一言,尔宜听入耳。
人老多忧贫,人病多忧死。
我今虽老病,所忧不在此。
忧在半酣时,樽空座客起。

Pronunciation

yǐn hòu xì shì dì zǐ

wú wéi ěr xiān shēng , ěr wéi wú dì zǐ 。
kǒng mén yǒu yí xùn , fù zuò wú gào ěr 。
xiān shēng zhuàn jiǔ shí , dì zǐ fú láo zhǐ 。
xiào jìng bù zài tā , zài zī ér yǐ yǐ 。
yù wǒ shǎo yōu chóu , yù wǒ duō huān xǐ 。
wú rú yùn hǎo jiǔ , jiǔ xū duō qiě zhǐ 。
zhǐ jí bīn kě liú , duō jí léi bù chǐ 。
wú gēng yǒu yī yán , ěr yí tīng rù ěr 。
rén lǎo duō yōu pín , rén bìng duō yōu sǐ 。
wǒ jīn suī lǎo bìng , suǒ yōu bù zài cǐ 。
yōu zài bàn hān shí , zūn kōng zuò kè qǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.