Traditional

飲席戲贈同舍

洞中屐響省分攜,不是花迷客自迷。
珠樹重行憐翡翠,玉樓雙舞羨鹍雞。
蘭回舊蕊緣屏綠,椒綴新香和壁泥。
唱盡陽關無限疊,半杯松葉凍頗黎。

Simplified

饮席戏赠同舍

洞中屐响省分携,不是花迷客自迷。
珠树重行怜翡翠,玉楼双舞羡鹍鸡。
兰回旧蕊缘屏绿,椒缀新香和壁泥。
唱尽阳关无限叠,半杯松叶冻颇黎。

Pronunciation

yǐn xí xì zèng tóng shè

dòng zhōng jī xiǎng shěng fēn xié , bù shì huā mí kè zì mí 。
zhū shù zhòng xíng lián fěi cuì , yù lóu shuāng wǔ xiàn kūn jī 。
lán huí jiù ruǐ yuán píng lǜ , jiāo zhuì xīn xiāng hé bì ní 。
chàng jìn yáng guān wú xiàn dié , bàn bēi sōng yè dòng pō lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.