Traditional

飲村店夜歸

致主初心陋漢唐,暮年身世落農桑。
草煙牛跡西山口,又臥旗亭送夕陽。

Simplified

饮村店夜归

致主初心陋汉唐,暮年身世落农桑。
草烟牛迹西山口,又卧旗亭送夕阳。

Pronunciation

yǐn cūn diàn yè guī

zhì zhǔ chū xīn lòu hàn táng , mù nián shēn shì luò nóng sāng 。
cǎo yān niú jì xī shān kǒu , yòu wò qí tíng sòng xī yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.