Traditional

飲村店夜歸

灩灩村醪君勿辭,橙椒香美白鵝肥。
醉中忘卻身今老,戲逐螢光蹋雨歸。

Simplified

饮村店夜归

灩灩村醪君勿辞,橙椒香美白鹅肥。
醉中忘却身今老,戏逐萤光蹋雨归。

Pronunciation

yǐn cūn diàn yè guī

yàn yàn cūn láo jūn wù cí , chéng jiāo xiāng měi bái é féi 。
zuì zhōng wàng què shēn jīn lǎo , xì zhú yíng guāng tà yǔ guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.