Traditional

飲村酒

湘浦騷人詠啜漓,黃州飲濕又增奇。
紛紛坐客評清濁,我已昏然睡不知。

Simplified

饮村酒

湘浦骚人咏啜漓,黄州饮湿又增奇。
纷纷坐客评清浊,我已昏然睡不知。

Pronunciation

yǐn cūn jiǔ

xiāng pǔ sāo rén yǒng chuò lí , huáng zhōu yǐn shī yòu zēng qí 。
fēn fēn zuò kè píng qīng zhuó , wǒ yǐ hūn rán shuì bù zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.