Traditional

飲牛歌

門外一溪清見底,老翁牽牛飲溪水。
溪清喜不汙牛腹,豈畏踐霜寒墮趾。
舍東土瘦多瓦礫,父子勤勞藝黍稷。
勿言牛老行苦遲,我今八十耕猶力。
牛能生犢我有孫,世世相從老故園。
人生得飽萬事足,拾牛相齊何足言!

Simplified

饮牛歌

门外一溪清见底,老翁牵牛饮溪水。
溪清喜不污牛腹,岂畏践霜寒堕趾。
舍东土瘦多瓦砾,父子勤劳艺黍稷。
勿言牛老行苦迟,我今八十耕犹力。
牛能生犊我有孙,世世相从老故园。
人生得饱万事足,拾牛相齐何足言!

Pronunciation

yǐn niú gē

mén wài yī xī qīng jiàn dǐ , lǎo wēng qiān niú yǐn xī shuǐ 。
xī qīng xǐ bù wū niú fù , qǐ wèi jiàn shuāng hán duò zhǐ 。
shè dōng tǔ shòu duō wǎ lì , fù zǐ qín láo yì shǔ jì 。
wù yán niú lǎo xíng kǔ chí , wǒ jīn bā shí gēng yóu lì 。
niú néng shēng dú wǒ yǒu sūn , shì shì xiāng cóng lǎo gù yuán 。
rén shēng dé bǎo wàn shì zú , shí niú xiāng qí hé zú yán !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.