Traditional

飲石洞酒戲作

酣酣霞暈力通神,淡淡鵝雛色可人。
一笑破除垂老日,滿懷搖蕩隔年春。
梅花的的吹初破,楊柳纖纖染未勻。
醉倒橋邊人不怪,西曹免護相君茵。

Simplified

饮石洞酒戏作

酣酣霞晕力通神,澹澹鹅雏色可人。
一笑破除垂老日,满怀摇荡隔年春。
梅花的的吹初破,杨柳纤纤染未匀。
醉倒桥边人不怪,西曹免护相君茵。

Pronunciation

yǐn shí dòng jiǔ xì zuò

hān hān xiá yùn lì tōng shén , dàn dàn é chú sè kě rén 。
yī xiào pò chú chuí lǎo rì , mǎn huái yáo dàng gé nián chūn 。
méi huā dí dí chuī chū pò , yáng liǔ xiān xiān rǎn wèi yún 。
zuì dǎo qiáo biān rén bù guài , xī cáo miǎn hù xiāng jūn yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.