Traditional

飲罷夜歸

老病畏多酌,退閑愁夜行。
市燈疏欲盡,樓月淡初生。
露冷莎蛩咽,天高塞雁征。
歸來差自喜,擁被聽疏更。

Simplified

饮罢夜归

老病畏多酌,退闲愁夜行。
市灯疏欲尽,楼月澹初生。
露冷莎蛩咽,天高塞雁征。
归来差自喜,拥被听疏更。

Pronunciation

yǐn bà yè guī

lǎo bìng wèi duō zhuó , tuì xián chóu yè xíng 。
shì dēng shū yù jìn , lóu yuè dàn chū shēng 。
lù lěng suō qióng yān , tiān gāo sāi yàn zhēng 。
guī lái chà zì xǐ , yōng bèi tīng shū gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.