Traditional

飲罷寺門獨立有感

一邑無平土,邦人例得窮。
淒涼遠嫁歸,憔悴獨醒翁。
今古闌幹外,悲歡酒醆中。
三巴不搖落,搔首對丹楓。

Simplified

饮罢寺门独立有感

一邑无平土,邦人例得穷。
凄凉远嫁归,憔悴独醒翁。
今古阑干外,悲欢酒醆中。
三巴不摇落,搔首对丹枫。

Pronunciation

yǐn bà sì mén dú lì yǒu gǎn

yī yì wú píng tǔ , bāng rén lì dé qióng 。
qī liáng yuǎn jià guī , qiáo cuì dú xǐng wēng 。
jīn gǔ lán gān wài , bēi huān jiǔ zhǎn zhōng 。
sān bā bù yáo luò , sāo shǒu duì dān fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.