Traditional

飲酒望西山戲詠

太白十詩九言酒,醉翁無詩不說山。
若耶老農識幾字,也與二事日相關。

Simplified

饮酒望西山戏咏

太白十诗九言酒,醉翁无诗不说山。
若耶老农识几字,也与二事日相关。

Pronunciation

yǐn jiǔ wàng xī shān xì yǒng

tài bái shí shī jiǔ yán jiǔ , zuì wēng wú shī bù shuō shān 。
ruò yé lǎo nóng shí jī zì , yě yǔ èr shì rì xiāng guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.