Traditional

飲酒近村

放翁睡多少行立,人扶往赴鄰裏集。
痛飲山花插鬢紅,醉歸棘露沾衣濕。
紗巾一幅何翩翩,庭中弄影不肯眠。
莫欺此老今衰甚,曾見高皇狩越年。

Simplified

饮酒近村

放翁睡多少行立,人扶往赴邻里集。
痛饮山花插鬓红,醉归棘露沾衣湿。
纱巾一幅何翩翩,庭中弄影不肯眠。
莫欺此老今衰甚,曾见高皇狩越年。

Pronunciation

yǐn jiǔ jìn cūn

fàng wēng shuì duō shǎo xíng lì , rén fú wǎng fù lín lǐ jí 。
tòng yǐn shān huā chā bìn hóng , zuì guī jí lù zhān yī shī 。
shā jīn yī fú hé piān piān , tíng zhōng nòng yǐng bù kěn mián 。
mò qī cǐ lǎo jīn shuāi shèn , zēng jiàn gāo huáng shòu yuè nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.