Traditional

飲酒

六十四民安在哉?
千八百國俱煙埃。
世人一漚寄巨海,對酒不醉籲可哀!
平生清狂今白首,芒屨布裘稱野叟。
晨興窗幾網蛛絲,石洞書來餉名酒。
看月直到無月時,尋花直到花片飛;醉中往往花壓帽,鄰裏聚看湖邊歸。
先生兩耳不須洗,利名不到先生耳。
狂歌起舞君勿嘲,青山白雲終醉死。

Simplified

饮酒

六十四民安在哉?
千八百国俱烟埃。
世人一沤寄巨海,对酒不醉吁可哀!
平生清狂今白首,芒屦布裘称野叟。
晨兴窗几网蛛丝,石洞书来饷名酒。
看月直到无月时,寻花直到花片飞;醉中往往花压帽,邻里聚看湖边归。
先生两耳不须洗,利名不到先生耳。
狂歌起舞君勿嘲,青山白云终醉死。

Pronunciation

yǐn jiǔ

liù shí sì mín ān zài zāi ?
qiān bā bǎi guó jù yān āi 。
shì rén yī òu jì jù hǎi , duì jiǔ bù zuì xū kě āi !
píng shēng qīng kuáng jīn bái shǒu , máng jù bù qiú chēng yě sǒu 。
chén xīng chuāng jī wǎng zhū sī , shí dòng shū lái xiǎng míng jiǔ 。
kàn yuè zhí dào wú yuè shí , xún huā zhí dào huā piàn fēi û zuì zhōng wǎng wǎng huā yā mào , lín lǐ jù kàn hú biān guī 。
xiān shēng liǎng ěr bù xū xǐ , lì míng bù dào xiān shēng ěr 。
kuáng gē qǐ wǔ jūn wù cháo , qīng shān bái yún zhōng zuì sǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.