Traditional

餞別王十一南遊

望君煙水闊,揮手淚沾巾。
飛鳥沒何處,青山空向人。
長江一帆遠,落日五湖春。
誰見汀洲上,相思愁白蘋。

Simplified

饯别王十一南游

望君烟水阔,挥手泪沾巾。
飞鸟没何处,青山空向人。
长江一帆远,落日五湖春。
谁见汀洲上,相思愁白苹。

Pronunciation

jiàn bié wáng shí yī nán yóu

wàng jūn yān shuǐ kuò , huī shǒu lèi zhān jīn 。
fēi niǎo méi hé chǔ , qīng shān kōng xiàng rén 。
cháng jiāng yī fān yuǎn , luò rì wǔ hú chūn 。
shuí jiàn tīng zhōu shàng , xiāng sī chóu bái píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.