Traditional

餞唐州高使君

常時好閑獨,朋舊少相過。
及爾宣風去,方嗟別日多。
淮流春晼晚,江海路蹉跎。
百歲屢分散,歡言復幾何。

Simplified

饯唐州高使君

常时好闲独,朋旧少相过。
及尔宣风去,方嗟别日多。
淮流春晼晚,江海路蹉跎。
百岁屡分散,欢言复几何。

Pronunciation

jiàn táng zhōu gāo shǐ jūn

cháng shí hǎo xián dú , péng jiù shǎo xiāng guò 。
jí ěr xuān fēng qù , fāng jiē bié rì duō 。
huái liú chūn wǎn wǎn , jiāng hǎi lù cuō tuó 。
bǎi suì lǚ fēn sàn , huān yán fù jī hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.