Traditional

餞王相公出牧括州

縉雲詎比長沙遠,出牧猶承明主恩。
城對寒山開畫戟,路飛秋葉轉朱轓。
江潮渺渺連天望,旌旆悠悠上嶺翻。
蕭索庭槐空閉閤,舊人誰到翟公門。

Simplified

饯王相公出牧括州

缙云讵比长沙远,出牧犹承明主恩。
城对寒山开画戟,路飞秋叶转朱轓。
江潮淼淼连天望,旌旆悠悠上岭翻。
萧索庭槐空闭閤,旧人谁到翟公门。

Pronunciation

jiàn wáng xiāng gōng chū mù kuò zhōu

jìn yún jù bǐ cháng shā yuǎn , chū mù yóu chéng míng zhǔ ēn 。
chéng duì hán shān kāi huà jǐ , lù fēi qiū yè zhuǎn zhū fān 。
jiāng cháo miǎo miǎo lián tiān wàng , jīng pèi yōu yōu shàng lǐng fān 。
xiāo suǒ tíng huái kōng bì hé , jiù rén shuí dào dí gōng mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.