Traditional

館中書懷

流落逢明主,恩光集晚途。
題名驚手戰,拜閣藉人扶。
枉辱三華組,終歸一腐儒。
庫書時取讀,猶足補東隅。

Simplified

馆中书怀

流落逢明主,恩光集晚途。
题名惊手战,拜阁藉人扶。
枉辱三华组,终归一腐儒。
库书时取读,犹足补东隅。

Pronunciation

guǎn zhōng shū huái

liú luò féng míng zhǔ , ēn guāng jí wǎn tú 。
tí míng jīng shǒu zhàn , bài gé jiè rén fú 。
wǎng rǔ sān huá zǔ , zhōng guī yī fǔ rú 。
kù shū shí qǔ dú , yóu zú bǔ dōng yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.