Traditional

館中營繕方一新而右文殿生芝草甚異

丹碧參差盛一時,殿楹三秀見金芝。
漢庭漫道多才傑,天馬何勞作頌詩!

Simplified

馆中营缮方一新而右文殿生芝草甚异

丹碧参差盛一时,殿楹三秀见金芝。
汉庭漫道多才杰,天马何劳作颂诗!

Pronunciation

guǎn zhōng yíng shàn fāng yī xīn ér yòu wén diàn shēng zhī cǎo shèn yì

dān bì cān chà shèng yī shí , diàn yíng sān xiù jiàn jīn zhī 。
hàn tíng màn dào duō cái jié , tiān mǎ hé láo zuò sòng shī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.