Traditional

首夏

孟夏百物滋,動植一時好。
麋鹿樂深林,蟲蛇喜豐草。
翔禽愛密葉,遊鱗悅新藻。
天和遺漏處,而我獨枯槁。
一身在天末,骨肉皆遠道。
舊國無來人,寇戎塵浩浩。
沈憂竟何益,隻自勞懷抱。
不如放身心,冥然任天造。
潯陽多美酒,可使杯不燥。
湓魚賤如泥,烹灸無昏早。
朝飯山下寺,暮醉湖中島。
何必歸故鄉,茲焉可終老。

Simplified

首夏

孟夏百物滋,动植一时好。
麋鹿乐深林,虫蛇喜丰草。
翔禽爱密叶,游鳞悦新藻。
天和遗漏处,而我独枯槁。
一身在天末,骨肉皆远道。
旧国无来人,寇戎尘浩浩。
沉忧竟何益,只自劳怀抱。
不如放身心,冥然任天造。
浔阳多美酒,可使杯不燥。
湓鱼贱如泥,烹灸无昏早。
朝饭山下寺,暮醉湖中岛。
何必归故乡,兹焉可终老。

Pronunciation

shǒu xià

mèng xià bǎi wù zī , dòng zhí yī shí hǎo 。
mí lù lè shēn lín , chóng shé xǐ fēng cǎo 。
xiáng qín ài mì yè , yóu lín yuè xīn zǎo 。
tiān hé yí lòu chǔ , ér wǒ dú kū gǎo 。
yī shēn zài tiān mò , gǔ ròu jiē yuǎn dào 。
jiù guó wú lái rén , kòu róng chén hào hào 。
chén yōu jìng hé yì , zhī zì láo huái bào 。
bù rú fàng shēn xīn , míng rán rèn tiān zào 。
xún yáng duō měi jiǔ , kě shǐ bēi bù zào 。
pén yú jiàn rú ní , pēng jiǔ wú hūn zǎo 。
zhāo fàn shān xià sì , mù zuì hú zhōng dǎo 。
hé bì guī gù xiāng , zī yān kě zhōng lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.