Traditional

首夏南池獨酌

春盡雜英歇,夏初芳草深。
薰風自南至,吹我池上林。
綠蘋散還合,赪鯉跳復沈。
新葉有佳色,殘鶯猶好音。
依然謝家物,池酌對風琴。
慚無康樂作,秉筆思沈吟。
境勝才思劣,詩成不稱心。

Simplified

首夏南池独酌

春尽杂英歇,夏初芳草深。
薰风自南至,吹我池上林。
绿苹散还合,赪鲤跳复沉。
新叶有佳色,残莺犹好音。
依然谢家物,池酌对风琴。
惭无康乐作,秉笔思沉吟。
境胜才思劣,诗成不称心。

Pronounciation

shǒu xià nán chí dú zhuó

chūn jìn zá yīng xiē , xià chū fāng cǎo shēn 。
xūn fēng zì nán zhì , chuī wǒ chí shàng lín 。
lǜ píng sàn huán hé , chēng lǐ tiào fù chén 。
xīn yè yǒu jiā sè , cán yīng yóu hǎo yīn 。
yī rán xiè jiā wù , chí zhuó duì fēng qín 。
cán wú kāng lè zuò , bǐng bǐ sī chén yín 。
jìng shèng cái sī liè , shī chéng bù chēng xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.