Traditional

首夏同諸校正遊開元觀,因宿玩月

我與二三子,策名在京師。
官小無職事,閑於為客時。
沈沈道觀中,心賞期在茲。
到門車馬回,入院巾杖隨。
清和四月初,樹木正華滋。
風清新葉影,鳥戀殘花枝。
向夕天又晴,東南余霞披。
置酒西廊下,待月杯行遲。
須臾金魄生,若與吾徒期。
光華一照耀,殿角相參差。
終夜清景前,笑歌不知疲。
長安名利地,此興幾人知。

Simplified

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月

我与二三子,策名在京师。
官小无职事,闲于为客时。
沉沉道观中,心赏期在兹。
到门车马回,入院巾杖随。
清和四月初,树木正华滋。
风清新叶影,鸟恋残花枝。
向夕天又晴,东南余霞披。
置酒西廊下,待月杯行迟。
须臾金魄生,若与吾徒期。
光华一照耀,殿角相参差。
终夜清景前,笑歌不知疲。
长安名利地,此兴几人知。

Pronounciation

shǒu xià tóng zhū xiào zhèng yóu kāi yuán guān , yīn sù wán yuè

wǒ yǔ èr sān zǐ , cè míng zài jīng shī 。
guān xiǎo wú zhí shì , xián yú wéi kè shí 。
chén chén dào guān zhōng , xīn shǎng qī zài zī 。
dào mén chē mǎ huí , rù yuàn jīn zhàng suí 。
qīng hé sì yuè chū , shù mù zhèng huá zī 。
fēng qīng xīn yè yǐng , niǎo liàn cán huā zhī 。
xiàng xī tiān yòu qíng , dōng nán yú xiá pī 。
zhì jiǔ xī láng xià , dài yuè bēi xíng chí 。
xū yú jīn pò shēng , ruò yǔ wú tú qī 。
guāng huá yī zhào yào , diàn jiǎo xiāng cān chà 。
zhōng yè qīng jǐng qián , xiào gē bù zhī pí 。
cháng ān míng lì dì , cǐ xīng jī rén zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.