Traditional

首夏病間

我生來幾時?
萬有四千日。
自省於其間,非憂即有疾。
老去慮漸息,年來病初愈。
忽喜身與心,泰然兩無苦。
況茲孟夏月,清和好時節。
微風吹夾衣,不寒復不熱。
移榻樹陰下,竟日何所為。
或飲一甌茗,或吟兩句詩。
內無憂患迫,外無職役羈。
此日不自適,何時是適時?

Simplified

首夏病间

我生来几时?
万有四千日。
自省于其间,非忧即有疾。
老去虑渐息,年来病初愈。
忽喜身与心,泰然两无苦。
况兹孟夏月,清和好时节。
微风吹夹衣,不寒复不热。
移榻树阴下,竟日何所为。
或饮一瓯茗,或吟两句诗。
内无忧患迫,外无职役羁。
此日不自适,何时是适时?

Pronunciation

shǒu xià bìng jiān

wǒ shēng lái jī shí ?
wàn yǒu sì qiān rì 。
zì shěng yú qí jiān , fēi yōu jí yǒu jí 。
lǎo qù lǜ jiàn xī , nián lái bìng chū yù 。
hū xǐ shēn yǔ xīn , tài rán liǎng wú kǔ 。
kuàng zī mèng xià yuè , qīng hé hǎo shí jié 。
wēi fēng chuī jiā yī , bù hán fù bù rè 。
yí tà shù yīn xià , jìng rì hé suǒ wéi 。
huò yǐn yī ōu míng , huò yín liǎng jù shī 。
nèi wú yōu huàn pò , wài wú zhí yì jī 。
cǐ rì bù zì shì , hé shí shì shì shí ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.