Traditional

首夏

林靜蚊未生,池靜蛙未鳴。
景長天氣好,竟日和且清。
春禽余哢在,夏木新陰成。
兀爾水邊坐,翛然橋上行。
自問一何適,身閑官不輕。
料錢隨月用,生計逐日營。
食飽慚伯夷,酒足愧淵明。
[陶潛詩雲:飲酒常不足。
]壽倍顏氏子,富百黔婁生。
有一即為樂,況吾四者並。
所以私自慰,雖老有心情。

Simplified

首夏

林静蚊未生,池静蛙未鸣。
景长天气好,竟日和且清。
春禽余哢在,夏木新阴成。
兀尔水边坐,翛然桥上行。
自问一何适,身闲官不轻。
料钱随月用,生计逐日营。
食饱惭伯夷,酒足愧渊明。
[陶潜诗云:饮酒常不足。
]寿倍颜氏子,富百黔娄生。
有一即为乐,况吾四者并。
所以私自慰,虽老有心情。

Pronunciation

shǒu xià

lín jìng wén wèi shēng , chí jìng wā wèi míng 。
jǐng cháng tiān qì hǎo , jìng rì hé qiě qīng 。
chūn qín yú lòng zài , xià mù xīn yīn chéng 。
wù ěr shuǐ biān zuò , xiāo rán qiáo shàng xíng 。
zì wèn yī hé shì , shēn xián guān bù qīng 。
liào qián suí yuè yòng , shēng jì zhú rì yíng 。
shí bǎo cán bó yí , jiǔ zú kuì yuān míng 。
[ táo qián shī yún : yǐn jiǔ cháng bù zú 。
] shòu bèi yán shì zǐ , fù bǎi qián lóu shēng 。
yǒu yī jí wéi lè , kuàng wú sì zhě bìng 。
suǒ yǐ sī zì wèi , suī lǎo yǒu xīn qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.