Traditional

首夏

亂山深處著柴荊,岸幘披衣露氣清。
宴坐有書聊作伴,出遊無客獨題名。
陰陰密樹花初盡,灩灩方池水已平。
幾許人間堪笑事,今朝百舌頓無聲。

Simplified

首夏

乱山深处著柴荆,岸帻披衣露气清。
宴坐有书聊作伴,出游无客独题名。
阴阴密树花初尽,灩灩方池水已平。
几许人间堪笑事,今朝百舌顿无声。

Pronunciation

shǒu xià

luàn shān shēn chǔ zhù chái jīng , àn zé pī yī lù qì qīng 。
yàn zuò yǒu shū liáo zuò bàn , chū yóu wú kè dú tí míng 。
yīn yīn mì shù huā chū jìn , yàn yàn fāng chí shuǐ yǐ píng 。
jī xǔ rén jiān kān xiào shì , jīn zhāo bǎi shé dùn wú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.