Traditional

香山下蔔居

老須為老計,老計在抽簪。
山下初投足,人間久息心。
亂藤遮石壁,絕澗護雲林。
若要深藏處,無如此處深。

Simplified

香山下卜居

老须为老计,老计在抽簪。
山下初投足,人间久息心。
乱藤遮石壁,绝涧护云林。
若要深藏处,无如此处深。

Pronunciation

xiāng shān xià bǔ jū

lǎo xū wéi lǎo jì , lǎo jì zài chōu zān 。
shān xià chū tóu zú , rén jiān jiǔ xī xīn 。
luàn téng zhē shí bì , jué jiàn hù yún lín 。
ruò yào shēn cáng chǔ , wú rú cǐ chǔ shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.