Traditional

香山寺二絕

空山寂靜老夫閑,伴鳥隨雲往復還。
家醞滿瓶書滿架,半移生計入香山。
愛風巖上攀松蓋,戀月潭邊坐石棱。
且共雲泉結緣境,他生當作此山僧。

Simplified

香山寺二绝

空山寂静老夫闲,伴鸟随云往复还。
家酝满瓶书满架,半移生计入香山。
爱风岩上攀松盖,恋月潭边坐石棱。
且共云泉结缘境,他生当作此山僧。

Pronunciation

xiāng shān sì èr jué

kōng shān jì jìng lǎo fū xián , bàn niǎo suí yún wǎng fù huán 。
jiā yùn mǎn píng shū mǎn jià , bàn yí shēng jì rù xiāng shān 。
ài fēng yán shàng pān sōng gài , liàn yuè tán biān zuò shí léng 。
qiě gòng yún quán jié yuán jìng , tā shēng dāng zuò cǐ shān sēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.