Traditional

香山居士寫真詩

昔作少學士,圖形入集賢。
今為老居士,寫貌寄香山。
鶴毳變玄發,雞膚換朱顏。
前形與後貌,相去三十年。
勿嘆韶華子,俄成皤叟仙。
請看東海水,亦變作桑田。

Simplified

香山居士写真诗

昔作少学士,图形入集贤。
今为老居士,写貌寄香山。
鹤毳变玄发,鸡肤换朱颜。
前形与后貌,相去三十年。
勿叹韶华子,俄成皤叟仙。
请看东海水,亦变作桑田。

Pronunciation

xiāng shān jū shì xiě zhēn shī

xī zuò shǎo xué shì , tú xíng rù jí xián 。
jīn wéi lǎo jū shì , xiě mào jì xiāng shān 。
hè cuì biàn xuán fā , jī fū huàn zhū yán 。
qián xíng yǔ hòu mào , xiāng qù sān shí nián 。
wù tàn sháo huá zǐ , é chéng pó sǒu xiān 。
qǐng kàn dōng hǎi shuǐ , yì biàn zuò sāng tián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.