Traditional

香山避暑二絕

六月灘聲如猛雨,香山樓北暢師房。
夜深起憑欄桿立,滿耳潺湲滿面涼。

紗巾草履竹疏衣,晚下香山蹋翠微。
一路涼風十八裏,臥乘籃輿睡中歸。

Simplified

香山避暑二绝

六月滩声如猛雨,香山楼北畅师房。
夜深起凭栏杆立,满耳潺湲满面凉。

纱巾草履竹疏衣,晚下香山蹋翠微。
一路凉风十八里,卧乘篮舆睡中归。

Pronunciation

xiāng shān bì shǔ èr jué

liù yuè tān shēng rú měng yǔ , xiāng shān lóu běi chàng shī fáng 。
yè shēn qǐ píng lán gān lì , mǎn ěr chán yuán mǎn miàn liáng 。

shā jīn cǎo lǚ zhú shū yī , wǎn xià xiāng shān tà cuì wēi 。
yī lù liáng fēng shí bā lǐ , wò chéng lán yú shuì zhōng guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.