Traditional

香爐峰下新蔔山居草堂初成偶題東壁五首

五架三間新草堂,石階桂柱竹編墻。
南檐納日冬天暖,北戶迎風夏月涼。
灑砌飛泉才有點,拂窗斜竹不成行。
來春更葺東廂屋,紙閣蘆簾著孟光。

Simplified

香炉峰下新卜山居草堂初成偶题东壁五首

五架三间新草堂,石阶桂柱竹编墙。
南檐纳日冬天暖,北户迎风夏月凉。
洒砌飞泉才有点,拂窗斜竹不成行。
来春更葺东厢屋,纸阁芦帘着孟光。

Pronunciation

xiāng lú fēng xià xīn bǔ shān jū cǎo táng chū chéng ǒu tí dōng bì wǔ shǒu

wǔ jià sān jiān xīn cǎo táng , shí jiē guì zhù zhú biān qiáng 。
nán yán nà rì dōng tiān nuǎn , běi hù yíng fēng xià yuè liáng 。
sǎ qì fēi quán cái yǒu diǎn , fú chuāng xié zhú bù chéng xíng 。
lái chūn gēng qì dōng xiāng wū , zhǐ gé lú lián zhuó mèng guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.