Traditional

香爐峰下新置草堂,即事詠懷,題於石上

香爐峰北面,遺愛寺西偏。
白石何鑿鑿,清流亦潺潺。
有松數十株,有竹千余竿。
松張翠傘蓋,竹倚青瑯玕。
其下無人居,惜哉多歲年。
有時聚猿鳥,終日空風煙。
時有沈冥子,姓白字樂天。
平生無所好,見此心依然。
如獲終老地,忽乎不知遠。
架巖結茅宇,斫壑開茶園。
何以洗我耳,屋頭落飛泉。
何以凈我眼,砌下生白蓮。
左手攜一壺,右手挈五弦。
傲然意自足,箕踞於其間。
興酣仰天歌,歌中聊寄言。
言我本野夫,誤為世網牽。
時來昔捧日,老去今歸山。
倦鳥得茂樹,涸魚返清源。
舍此欲焉往,人間多險艱。

Simplified

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上

香炉峰北面,遗爱寺西偏。
白石何凿凿,清流亦潺潺。
有松数十株,有竹千余竿。
松张翠伞盖,竹倚青琅玕。
其下无人居,惜哉多岁年。
有时聚猿鸟,终日空风烟。
时有沉冥子,姓白字乐天。
平生无所好,见此心依然。
如获终老地,忽乎不知远。
架岩结茅宇,斫壑开茶园。
何以洗我耳,屋头落飞泉。
何以净我眼,砌下生白莲。
左手携一壶,右手挈五弦。
傲然意自足,箕踞于其间。
兴酣仰天歌,歌中聊寄言。
言我本野夫,误为世网牵。
时来昔捧日,老去今归山。
倦鸟得茂树,涸鱼返清源。
舍此欲焉往,人间多险艰。

Pronunciation

xiāng lú fēng xià xīn zhì cǎo táng , jí shì yǒng huái , tí yú shí shàng

xiāng lú fēng běi miàn , yí ài sì xī piān 。
bái shí hé záo záo , qīng liú yì chán chán 。
yǒu sōng shù shí zhū , yǒu zhú qiān yú gān 。
sōng zhāng cuì sǎn gài , zhú yǐ qīng láng gān 。
qí xià wú rén jū , xī zāi duō suì nián 。
yǒu shí jù yuán niǎo , zhōng rì kōng fēng yān 。
shí yǒu chén míng zǐ , xìng bái zì lè tiān 。
píng shēng wú suǒ hǎo , jiàn cǐ xīn yī rán 。
rú huò zhōng lǎo dì , hū hū bù zhī yuǎn 。
jià yán jié máo yǔ , zhuó hè kāi chá yuán 。
hé yǐ xǐ wǒ ěr , wū tóu luò fēi quán 。
hé yǐ jìng wǒ yǎn , qì xià shēng bái lián 。
zuǒ shǒu xié yī hú , yòu shǒu qiè wǔ xián 。
ào rán yì zì zú , jī jù yú qí jiān 。
xīng hān yǎng tiān gē , gē zhōng liáo jì yán 。
yán wǒ běn yě fū , wù wéi shì wǎng qiān 。
shí lái xī pěng rì , lǎo qù jīn guī shān 。
juàn niǎo dé mào shù , hé yú fǎn qīng yuán 。
shè cǐ yù yān wǎng , rén jiān duō xiǎn jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.