Traditional

香爐

四座且莫喧,願聽歌一言。
請說銅香爐,崔巍象南山。
上枝似松柏,下根據銅盤。
雕文各異類,離婁自相連。
誰能為此器,公輸與魯般。
朱火然其中,青煙颺其間。
順入君懷裏,四座莫不歡。
香風難久居,空令蕙草殘。

Simplified

香爐

四座且莫喧,愿听歌一言。
请说铜香爐,崔巍象南山。
上枝似松柏,下根據铜盘。
雕文各异类,离娄自相连。
谁能为此器,公输与鲁般。
朱火然其中,青烟颺其间。
顺入君怀裏,四座莫不欢。
香风难久居,空令蕙草残。

Pronunciation

xiāng lú

sì zuò qiě mò xuān , yuàn tīng gē yī yán 。
qǐng shuō tóng xiāng lú , cuī wēi xiàng nán shān 。
shàng zhī sì sōng bǎi , xià gēn jù tóng pán 。
diāo wén gè yì lèi , lí lóu zì xiāng lián 。
shuí néng wéi cǐ qì , gōng shū yǔ lǔ bān 。
zhū huǒ rán qí zhōng , qīng yān yáng qí jiān 。
shùn rù jūn huái lǐ , sì zuò mò bù huān 。
xiāng fēng nán jiǔ jū , kōng líng huì cǎo cán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.