Traditional

馬上

燈前薄飯陳鹽虀,帶睡強出行江堤。
五更落月移樹影,十月清霜侵馬蹄。
荒陂嗈嗈已度雁,小市喔喔初鳴雞。
可憐萬裏覓歸夢,未到故山先自迷。

Simplified

马上

灯前薄饭陈盐虀,带睡强出行江堤。
五更落月移树影,十月清霜侵马蹄。
荒陂嗈嗈已度雁,小市喔喔初鸣鸡。
可怜万里觅归梦,未到故山先自迷。

Pronunciation

mǎ shàng

dēng qián báo fàn chén yán jī , dài shuì qiáng chū xíng jiāng dī 。
wǔ gēng luò yuè yí shù yǐng , shí yuè qīng shuāng qīn mǎ tí 。
huāng bēi yōng yōng yǐ dù yàn , xiǎo shì ō ō chū míng jī 。
kě lián wàn lǐ mì guī mèng , wèi dào gù shān xiān zì mí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.