Traditional

馬上作

處世非不遇,榮身頗有余。
勛為上柱國,爵乃朝大夫。
自問有何才?
兩入承明廬。
又問有何政?
再駕朱輪車。
矧予東山人,自惟樸且疏。
彈琴復有酒,且慕嵇阮徒。
暗被鄉裏薦,誤上賢能書。
一列朝士籍,遂為世網拘。
高有罾繳憂,下有陷阱虞。
每覺宇宙窄,未嘗心體舒。
磋跎二十年,頷下生白須。
何言左遷去?
尚獲專城居。
杭州五千裏,往若投淵魚。
雖未脫簪組,且來泛江湖。
吳中多詩人,亦不少酒酤。
高聲詠篇什,大笑飛杯盂。
五十未全老,尚可且歡娛。
用茲送日月,君以為何如?
秋風起江上,白日落路隅。
回首語五馬,去矣勿踟躕。

Simplified

马上作

处世非不遇,荣身颇有余。
勋为上柱国,爵乃朝大夫。
自问有何才?
两入承明庐。
又问有何政?
再驾朱轮车。
矧予东山人,自惟朴且疏。
弹琴复有酒,且慕嵇阮徒。
暗被乡里荐,误上贤能书。
一列朝士籍,遂为世网拘。
高有罾缴忧,下有陷阱虞。
每觉宇宙窄,未尝心体舒。
磋跎二十年,颔下生白须。
何言左迁去?
尚获专城居。
杭州五千里,往若投渊鱼。
虽未脱簪组,且来泛江湖。
吴中多诗人,亦不少酒酤。
高声咏篇什,大笑飞杯盂。
五十未全老,尚可且欢娱。
用兹送日月,君以为何如?
秋风起江上,白日落路隅。
回首语五马,去矣勿踟蹰。

Pronunciation

mǎ shàng zuò

chǔ shì fēi bù yù , róng shēn pō yǒu yú 。
xūn wéi shàng zhù guó , jué nǎi zhāo dà fū 。
zì wèn yǒu hé cái ?
liǎng rù chéng míng lú 。
yòu wèn yǒu hé zhèng ?
zài jià zhū lún chē 。
shěn yú dōng shān rén , zì wéi pǔ qiě shū 。
dàn qín fù yǒu jiǔ , qiě mù jí ruǎn tú 。
àn bèi xiāng lǐ jiàn , wù shàng xián néng shū 。
yī liè zhāo shì jí , suì wéi shì wǎng jū 。
gāo yǒu zēng jiǎo yōu , xià yǒu xiàn jǐng yú 。
měi jué yǔ zhòu zhǎi , wèi cháng xīn tǐ shū 。
cuō tuó èr shí nián , hàn xià shēng bái xū 。
hé yán zuǒ qiān qù ?
shàng huò zhuān chéng jū 。
háng zhōu wǔ qiān lǐ , wǎng ruò tóu yuān yú 。
suī wèi tuō zān zǔ , qiě lái fàn jiāng hú 。
wú zhōng duō shī rén , yì bù shǎo jiǔ gū 。
gāo shēng yǒng piān shí , dà xiào fēi bēi yú 。
wǔ shí wèi quán lǎo , shàng kě qiě huān yú 。
yòng zī sòng rì yuè , jūn yǐ wéi hé rú ?
qiū fēng qǐ jiāng shàng , bái rì luò lù yú 。
huí shǒu yǔ wǔ mǎ , qù yǐ wù chí chú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.