Traditional

馬上作

白發憑鞍一老翁,出門漏鼓尚冬冬。
淒涼旅思傳呼裏,零落新詩假寐中。
正苦文移來陸續,何由笠釣入空蒙?
浮生正自少如意,付與秋風吹斷蓬。

Simplified

马上作

白发凭鞍一老翁,出门漏鼓尚冬冬。
凄凉旅思传呼里,零落新诗假寐中。
正苦文移来陆续,何由笠钓入空蒙?
浮生正自少如意,付与秋风吹断蓬。

Pronunciation

mǎ shàng zuò

bái fā píng ān yī lǎo wēng , chū mén lòu gǔ shàng dōng dōng 。
qī liáng lǚ sī chuán hū lǐ , líng luò xīn shī jiǎ mèi zhōng 。
zhèng kǔ wén yí lái lù xù , hé yóu lì diào rù kōng mēng ?
fú shēng zhèng zì shǎo rú yì , fù yǔ qiū fēng chuī duàn péng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.