Traditional

馬上作

三十年前客帝城,城南結騎盡豪英。
湖山冷落悲陳跡,文字流傳付後生。
衰老更禁新臥病,塵埃時拂舊題名。
馬頭風卷飛花過,又得殘春一日晴。

Simplified

马上作

三十年前客帝城,城南结骑尽豪英。
湖山冷落悲陈迹,文字流传付後生。
衰老更禁新卧病,尘埃时拂旧题名。
马头风卷飞花过,又得残春一日晴。

Pronunciation

mǎ shàng zuò

sān shí nián qián kè dì chéng , chéng nán jié qí jìn háo yīng 。
hú shān lěng luò bēi chén jì , wén zì liú chuán fù hòu shēng 。
shuāi lǎo gēng jīn xīn wò bìng , chén āi shí fú jiù tí míng 。
mǎ tóu fēng juàn fēi huā guò , yòu dé cán chūn yī rì qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.